Schoolreglement – Ballaarweg


Download schoolreglement hier

1. Onze School

1.Onze school

1.1 Structuur

    

Gesubsidieerde Vrije Basisschool  (kleuter- en lagere school: 1ste t/m 6de lj.)

Ballaarweg 1
2590 Berlaar

Tel. 03/422 52 49

Vestiging :

Gesubsidieerde Vrije Basisschool  (kleuter- en lagere school : 1ste t/m 6de lj.)

Misstraat 64

2590 Berlaar

Tel. 03/482 20 38

Directie : Mevr. Elly Van Kerckhoven (voor 1/5 vervangen door Dhr. Erik De Ceuster)

e-mail – secretariaat : secretariaat@vrijebasisschoolberlaar.be
e-mail – directie : directie@vrijebasisschoolberlaar.be
website : www.vrijebasisschoolberlaar.be

1.2 Wie is wie ?

1.2.1  Het schoolbestuur

Het schoolbestuur is de vzw christelijke scholen Briljant, Markt 13 te 2590 Berlaar.

De afdeling Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘Heilig Hart van Maria 2’ Berlaar omvat:

VP Ballaarweg

VP Misstraat

Voorzitter van het schoolbestuur is de heer Willem Van Asch.

Een plaatselijke campusraad adviseert de school in de dagelijkse werking en bestaat uit:

–          Zuster Marie Josee Kempen

–          Mevrouw Hilde Lambrechts
–          Mevrouw Nadia Luyten
–          De heer Paul Van Den Acker
–          De heer Jan Van Deuren
–          De heer Frans Van Herck
–          De heer Willy Vrijs.

De raad van bestuur bestaat uit 18 bestuurders, van wie we de voorzitter en drie afgevaardigde bestuurders vernoemen:

De heer Willem Van Asch, voorzitter (Koningshooikt)

De heer Maurice De Hoef, afgevaardigde bestuurder (scholen in Heist-op-den-Berg)

De heer Mathieu Martens, afgevaardigde bestuurder (scholen in Putte)

De heer Johannes Van Deuren, afgevaardigde bestuurder (scholen van de Zusters van Berlaar).

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is

verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

 

1.2.2  Functies voor het geheel van de scholen van het schoolbestuur

Coördinerend directeur : Mevr. Christel Lambrechts

Administratie : Mevr. Liesbeth Lens

Boekhouding : Dhr. Kevin Van Loy

Preventie-adviseur : Dhr. Steven Smets

 

1.2.3  Zorgcoördinator

Dhr. Erik De Ceuster is onze zorgcoördinator. Ouders kunnen bij hem terecht voor een mededeling – vraag – probleem – …  i.v.m. zorg.

Men kan steeds een afspraak maken op het nummer: 03/4225249 of 03/4822038

E-mail : erik.de.ceuster1@gmail.com of erik.deceuster@vrijebasisschoolberlaar.be

1.2.4  Onderwijzend personeel

Kleuteronderwijs 

 • Mevr. Lore De Vries : 2,5- en 3 jarige kleuters

 • Mevr. Nancy De Groof (1/5 vervangen door Mevr. Patrice Verslycke): 4- en 5 jarige kleuters

Lager onderwijs

 • Mevr. Kelly Engelen : 1ste lj. (namiddag 1ste en 2de lj.)

 • Mevr. Ellen Gorris : 2de en 3de  lj. (wordt voltijds vervangen door Mevr. Sandra Melis tijdens bevallingsverlof en vanaf januari halftijds tijdens verlofstelsel)   (Namiddag 3de en 4de lj.)

 • Mevr. Kristel Geens : 4de, 5de en 6de  leerjaar  (namiddag 5de en 6de lj.)

Bewegingsopvoeding

 • Dhr. Thijs De Wit (lagere school) 

 • Mevr. Geraldine Neyrinck (kleuterschool)

  1. Extra hulp op school

Zorgteam lagere school/kleuterschool

 • Mevr. Patrice Verslycke

 • Dhr. De Ceuster Erik 

 • Mevr. Lotte Thijs

 ICT-coördinator

 • Dhr. Dolf Heylen

Administratie

 • Mevr. Cindy Verelst

2. Organisatie van onze school

2.1  Schooluren

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag

Voormiddag : van 8.45 tot 11.55        

Namiddag : van 13.10 tot 15.30

Woensdag

08.35 – 12.10

Deze uren dienen stipt nageleefd te worden.

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.  Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Wij rekenen erop dat alle kinderen tijdig op school aanwezig zijn.

Dit geldt ook voor onze kleuters.

Vroegtijdig afhalen van kinderen kan niet  worden toegestaan. Indien dit toch gebeurt, ondertekenen de ouders het bewijs van verantwoordelijkheid.

2.2 Te laat komen

Te laat komen stoort het klasgebeuren. Ouders zien erop toe dat hun kind tijdig vertrekt. 

Wie te laat komt, meldt bij de komst in de klas de reden aan de leerkracht.

2.3 Bewakingen/speeltijden

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag:

morgen: van 08.30 tot 08.45

voormiddag:  van 10.25 tot 10.40

middag: van 11.55 tot 13.10

namiddag:  van 14.25 tot 14.40

Woensdag:

morgen: 08.20 tot 08.35

voormiddag: van 10.15 tot 10.30

De morgenbewaking begint om 08.30. Indien U uw kind/kinderen vroeger afzet aan de schoolpoort en er nog geen bewaking is, wachten de leerlingen buiten de schoolpoort. Wanneer U uw kind/kinderen alleen achter laat, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Het is aan de ouders om in te schatten of de kinderen dit aankunnen of niet.

2.4 Komen en gaan

Onze school is het best bereikbaar via de Vanderborghtstraat. Kinderen die met de fiets naar school komen, plaatsen hun fiets in de fietsenstalling op de parking van Kinderland aan de Ballaarweg.

De ouders blijven buiten de schoolpoort om hun kinderen te brengen, tenzij ze de leerkracht of directie willen spreken.

’s Morgens komen de leerlingen van de lagere school en de kleuters samen op de grote speelplaats. ’s Middags gebeurt dit eveneens.

Kinderen die thuis gaan eten worden aan het poortje van de grote speelplaats afgehaald.

Aan het einde van de schooldag geldt de volgende regeling :

De kinderen die niet afgehaald kunnen worden, 15 minuten na het einde van de klasdag, gaan naar de buitenschoolse opvang ‘Roefels’. Graag de leerkracht vooraf verwittigen wanneer uw kind naar de opvang moet a.u.b.

De kinderen die naar de opvang moeten, worden door begeleidsters van BKO Roefels opgehaald in onze school, begeven zich te voet tot aan de bushalte in Pastorijstraat en rijden zo verder met een bus naar de opvanglocatie.

’s Morgens worden de kinderen vanuit de BKO met een klein busje gebracht tot aan de school.

2.5 Voor- en naschoolse opvang

BKO Roefels

De voor- en naschoolse opvang in de gemeente Berlaar is een initiatief dat uitgaat van het gemeentebestuur. Ouders van kinderen die schoollopen in Berlaar kunnen van deze dienst gebruik maken. Inschrijven bij de verantwoordelijke van de dienst is wel noodzakelijk.

De buitenschoolse opvang ‘Roefels’ is gelegen in de Pastorijstraat 60. 

Tel. 03/4820808

Deze opvang omvat volgende uren :

 • ’s morgens van 06.45 tot 08.30  : van maandag tot vrijdag

 • na de schooluren vanaf 15.30 tot 18.15 

 • op woensdag vanaf 12.15 tot 18.15 

Tijdens de vakantiedagen is de opvang doorlopend open van 06.45 tot 18.15.

In de zitting van donderdag 13 juni 2013 nam het college van Burgemeester en 

Schepenen de beslissing om de buitenschoolse kinderopvang niet langer te 

openen op pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen.

Meer informatie kan u bekomen bij de opvang zelf gedurende de openingsuren.

2.6 Eetzaal

Vermits we meedoen aan het project ‘Afvalarme school’ kiezen we er voor om geen brikjes en andere verpakkingen meer toe te laten in de school. We geven de voorkeur aan een drinkbus, een koekendoos of fruitdoosje. 

In de drinkbus mag je water doen of iets anders. Liefst water, dat is het gezondste. Frisdranken en sportdranken zijn niet toegelaten  !

De koeken mogen uit de verpakking en zo in de koekendoos mee naar de school gegeven worden. Geen verpakkingen a.u.b.

 Deze maatregelen gelden zowel tijdens de speeltijden als onder de middagpauze.

Het lunchpakket zit in een plastieken brooddoos, met de naam er duidelijk op.

Het middagtoezicht gebeurt door een vrijwilliger.

Gelieve geen aluminiumfolie, plasticverpakkingen en brikjes mee te geven a.u.b. 

2.7 Vakantiedagen en studiedagen

Zie lijst achteraan in deze brochure !

2.8 Huiswerk en lessen – schoolagenda

De leerlingen krijgen minimum 3 maal per week een huistaak mee. Daarnaast kunnen  er 

nog lessen te leren zijn.

In het eerste leerjaar krijgen de kinderen meermaals hun leeskaart of leesboek mee om te 

oefenen.

De leerlingen beschikken allen over een agenda waarin de taken en lessen worden 

opgetekend.

Deze agenda wordt telkens ondertekend door de ouders of het opvoedend personeel zodat 

men op de hoogte is van de taken die moeten gemaakt worden of lessen die moeten geleerd 

worden.

Wanneer het huiswerk om één of andere verantwoorde reden niet kon gemaakt worden, 

wordt deze reden vermeld in de agenda door de ouders of het opvoedend personeel. Anders 

wordt er voor het kind een sanctie voorzien (bv. een extra-taak).

 De leerlingen verzamelen hun huiswerk in een map in hun boekentas.

2.9 Leerlingenevaluatie

In onze school ligt de focus op formatieve en summatieve evaluatie. 

Formatieve evaluatie : tijdens de lessen evalueert de leerkracht de studievoortgang van de leerlingen en grijpt in indien nodig. Deze vorm van evaluatie komt het meest voor tijdens de lessen.

Daarnaast worden er regelmatig summatieve testen afgenomen. Deze summatieve testen volgen op een afgerond leerstofgeheel. Zij peilen in welke mate de leerlingen de geziene leerstof onder de knie hebben. De behaalde punten worden vermeld op het rapport.

Voor bepaalde vakken of leerstofonderdelen wordt er ook aan procesevaluatie gedaan bv. voor de ICT-vaardigheden is dit het geval. Het ict-rapport bepaalt welke vaardigheden de leerlingen reeds behalen. De leerkracht en de leerlingen evalueren samen.

Op bepaalde momenten doen de leerlingen ook aan zelfevaluatie. Ze leren hun vaardigheden en kennis over een bepaald thema/vakgebied zelf in te schatten.

Het rapport wil zo nauwkeurig mogelijk de vorderingen en resultaten van uw kind weergeven.

Wij vragen dan ook met aandrang dit rapport nauwkeurig na te kijken, het te ondertekenen en het tijdig terug mee te geven.

Gelieve dit document met de grootste zorg te behandelen.

Indien sommige resultaten reden tot bezorgdheid geven, kunt U best contact opnemen met de leerkracht, de zorgcoördinator  of de directie.

Wanneer een leerling op het einde van het schooljaar onvoldoende  punten behaalt, wordt dit besproken met de directie, leerkrachten en de CLB-medewerker. De klassenraad bepaalt of een leerling mag overgaan of niet. Hierbij wordt ook vooral gekeken naar de werkhouding en/of er een positieve evolutie kan waargenomen worden in de leerresultaten van de leerling. 

De ouders zullen tijdig ingelicht worden indien er zich leerproblemen zouden voordoen.

De klassenraad geeft steeds een weloverwogen advies. Wij vragen aan de ouders dan terdege met dit advies rekening te houden.

    Data van de rapporten: 

30 oktober –  18 december  –   2 april  –   30 juni

2.10 Sport op school

      2.10.1 Lagere school

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod.  Alle kinderen moeten eraan deelnemen.  

Voor lichamelijke opvoeding dragen de kinderen een T-shirt en donkerblauw of zwart turnbroekje.  Het T-shirt wordt gratis door de school aangeboden.   

De ouders zorgen zelf voor een donkerblauwe of zwarte turnbermuda.  

De leerlingen brengen witte  turnpantoffels of sportschoenen met witte zolen of met zolen die niet afgeven (no-marking) en een gymzakje mee.  

Gelieve  ervoor te zorgen dat zakje en kledingstukken gekenmerkt zijn met de naam.

Het zwemmen in de lagere school is een onderdeel van lichamelijke opvoeding. 

De prijs van de zwembeurten wordt aangerekend via de leerlingenfacturatie.  De inkom van de zwembeurten  wordt gedurende de lagere school-periode voor 1 leerjaar door de school betaald.

De verplaatsingskosten naar het zwembad worden aangerekend aan de ouders.

In een zwemzakje zit een badpak/bikini/zwembroek, een handdoek + een handdoek om op te staan en een kam.  

De zwemdata worden vermeld in de agenda van de leerling en in de nieuwsbrief die vier keer per schooljaar verschijnt.

Indien uw kind om één of andere reden niet kan deelnemen aan de turn- of zwemlessen, gelieve dan een briefje mee te geven naar de klas waar de reden op vermeld staat.

Indien zij geen briefje mee hebben, worden zij wel geacht mee te turnen of te zwemmen.

Op de dag van deze lessen worden juwelen best thuis gelaten.  Kinderen met lang haar zorgen ervoor dat ze de haren kunnen samenbinden.

Kinderen die een bril dragen brengen een stevige brillendoos mee om hun bril in te bewaren tijdens het zwemmen en de les bewegingsopvoeding.

       2.10.2 Kleuterschool 

De kleuters turnen op woensdagmorgen en vrijdagnamiddag.. Gelieve te zorgen dat de kleuters die dag kledij dragen waarin ze zich gemakkelijk kunnen bewegen.

2.11 Zorg op school

     2.11.1Het zorgteam

De zorgjuffen werken samen met de klasleerkracht gedifferentieerd (in/buiten de klas) met de kinderen die er nood aan hebben. 

Buiten de klas zal er geremedieerd worden (individueel of in kleine groepjes). En dit wanneer het gaat om een specifiek leerprobleem.

     2.11.2 Gelijke onderwijskansenbeleid

Dankzij deze extra toegekende uren, kunnen wij ons zorgbeleid nog uitbreiden. Deze uren zullen zowel in de kleuterschool als in de lagere school aangewend worden.

2.12 Intra-/extra-muros-activiteiten

We organiseren regelmatig uitstappen. Op een educatieve wijze worden de leerlingen zo in contact gebracht met de wereld om hen heen.

De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. 

De volgende meerdaagse extra-muros-activiteit voor alle leerlingen van de lagere school gaat door in Oostende : zeeklassen van 21 tot en met 25 juni 2021.

Deze periode biedt de mogelijkheid het individuele kind te ontmoeten, anders dan tijdens de gewone schooldagen. 

De ouders worden vooraf uitgenodigd op een infovergadering.

Intra-/extra-muros-activiteiten worden georganiseerd binnen het daartoe voorziene budget (zie  schoolgebonden onkosten). Slechts bij 1 activiteit kan worden gebruik gemaakt van een bus of de trein (schoolreis niet meegerekend).

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de intra-/extra-muros-activiteiten. 

Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten doen aan deze intra- / extra-muros-activiteiten van een volledige dag of meer, mits zij deze weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk kenbaar maken aan de school. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-muros-activiteit minder dan een volledige lesdag duurt.

Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan intra-/extra-muros-activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

2.13 Heen en weer zakje kleuters 

Het is de bedoeling dat brieven, (geld) … door de kleuters in dit zakje worden meegenomen.  Zo geraken er geen brieven verloren en bij betalingen hoeft u geen enveloppe mee te geven.

Wilt u de eerstvolgende klasdag het heen en weer mapje terug meegeven.  

Zo kunnen de mapjes in de klas bewaard worden tot er een volgend bericht is.

2.14 Verjaardagen

In de klas en op de dag zelf wordt de jarige op een creatieve manier gevierd zodat het een onvergetelijke dag wordt. Wie jarig is op een vakantiedag wordt voor of na de vakantie gevierd. 

Lagere school

Geen traktaties meer in de lagere school bij verjaardagen !

De leerkrachten zetten de jarige leerlingen in de bloemetjes gedurende hun verjaardag. We laten deze dag zeker niet ongezien voorbij gaan. 

Kleuterschool

In de kleuterklassen laten we nog wel een traktatie toe onder de volgende voorwaarden :

De traktatie is sober en beperkt, een gezond – milieuvriendelijk hapje en weinig verpakking. Denk eraan dat we vaak heel wat moeten weggooien vermits de kinderen de traktatie niet opeten.  We denken als traktatie aan : fruit, cake, wafel, droge koek, … 

Zeker géén snoep, speelgoed, chips, ijs, drank of traktatie met chocolade meegeven a.u.b. 

Tijdens de corona-pandemie dienen de traktaties individueel verpakt te zijn (je mag ze wel niet zelf individueel verpakken !) 

Het is zeker niet nodig om cake/wafel/… individueel te verpakken.  

Uitnodigingen voor de verjaardagsfeestjes worden niet meer uitgedeeld in de klas

3. Samenwerking

3.1 Oudercontacten

Bij het begin van het schooljaar organiseren de leerkrachten van het kleuter- en lager onderwijs een infoavond. Zowel in de kleuterschool als de lagere school zal drie keer de kans geboden worden tot een individueel oudercontact.

De juiste data worden tijdig meegedeeld. Op het einde van het schooljaar is er nog een vrijblijvend oudercontact voorzien.

Graag staan de leerkrachten en de directie ook op andere dagen ter uwer beschikking. Contact met de leerkracht is niet mogelijk tijdens de lesuren, wel voor en na.

3.2 Schoolraad

In deze raad vinden we vertegenwoordigers van de leerkrachten, de ouders, de lokale gemeenschap en het schoolbestuur. 

De schoolraad heeft als doel overleg realiseren tussen de verschillende partijen en zodoende de schoolorganisatie optimaliseren.

De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, het leerlingenvervoer, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). 

De directie woont de vergaderingen bij met een raadgevende stem.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. Indien er geen vertegenwoordigers zijn uit de ouderraad, kunnen alle ouders zich kandidaat stellen als ze dit wensen.

 

Wegens gebrek aan kandidaten is er in onze school geen schoolraad.

De ouders kunnen de verslagen van de vergaderingen van de schoolraad raadplegen via de website van de school.

 

3.3 L.O.C. (lokaal onderhandelingscomité)

De bevoegdheden van deze vakbondsafvaardiging situeren zich op het vlak van :

 • Informatierecht i.v.m. de tewerkstelling, het Schoolbestuur, het financieel beleid van de school, de infrastructuur van de school en de gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben voor haar personeel.

 • Onderhandelingsbevoegdheid m.b.t. het personeelsbeleid.

 • Toezichtbevoegdheid en bemiddelingsbevoegdheid i.v.m. de sociale wetgeving en de sociale administratieve reglementering voortvloeiend uit de onderwijswetgeving.

Er is momenteel geen L.O.C. in onze school.

 

3.4 Ouderraad

Deze kerngroep van ouders werkt mee aan het hele schoolgebeuren.

Daartoe wil de ouderraad :

 • Gelegenheid scheppen tot het bespreken en oplossen van allerlei gezamenlijke bekommernissen en vragen;

 • Samen met de school en leerkrachten concrete projecten opzetten;

 • De ouders informeren over de school;

 • De ouders vormingskansen geven over onderwerpen die hen en hun kinderen aanbelangen;

 • De nodige fondsen verzamelen die in samenspraak met de school aangewend worden in het belang van zoveel mogelijk kinderen o.a. bijdrage schoolreis €4,00 per kind.
  Hiervoor aanvaardt de ouderraad ook sponsoring van bedrijven voor de georganiseerde evenementen.

 • Contacten en relaties (ouders – leerkrachten, ouders – directie) in de school bevorderen;

 • Als basis dienen bij diverse instanties (o.a. schoolraad) om te informeren en adviseren bij de besluitvorming in de school.

Uiteraard is iedereen steeds van harte welkom op alle activiteiten en/of vergaderingen !

De vergaderingen gaan steeds door in de vestiging van de Misstraat. Data en uur worden telkens vermeld in de kalender  van de school.

 

Contactpersoon : Mevr. Eva Kennis

                                       ouderraad.berlaar@gmail.com

 

3.5 Leerlingenraad

Op basis van het participatiedecreet van 2 april 2004 kan in elke school een leerlingenraad opgericht worden indien 10% van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar hiervoor vragende partij is. In de maand september zal er in onze school een peiling gebeuren bij de leerlingen van de derde graad naar hun behoefte tot oprichting. Indien we de 10 % norm niet halen, zal er geen leerlingenraad opgericht worden.

 

3.6 CLB

Zie ook het deel onderwijsregelgeving !

 

Contactgegevens

De school werkt samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Het

Kompas.

Adres: Vijfhoek 1A – 2800 Mechelen
Tel.: 015/41 89 11 Mail: mechelen@clbkompas.be

Met vestigingen:

In Heist-op-den-Berg:

Adres: Frans Coeckelbergsstraat 2 – 2220 Heist-op-den-Berg

Tel.: 015/24 81 10    Mail: heistopdenberg@clbkompas.be

In Rumst:

Adres: Kardinaal Cardijnstraat 33 – 2840 Rumst (Terhagen)

Tel.: 03/886 76 04 Mail: rumst@clbkompas.be

Website: www.clbkompas.be

Het CLB is open:
Iedere werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Op maandag is het CLB open tot 19u.

Indien een afspraak tijdens de openingsuren niet lukt, wordt gezocht naar een ander moment.

Het CLB is gesloten:

·   op 11/7

·   van 15/07 t.e.m. 15/08

·   op alle wettelijke feestdagen

·   de andere sluitingsdagen kan u op de website vinden

De CLB-werking (zie ook filmpje op  website CLB)

De begeleiding van het CLB situeert zich op 4 domeinen:

·      psycho-sociaal functioneren

·      preventieve gezondheidszorg

·      leren en studeren

·  onderwijsloopbaanbegeleiding

Het CLB is georganiseerd in ankerteams, trajectteams, een medisch team, een infoteam en een ondersteunend team.

A. Aan iedere school is een CLB-medewerker verbonden die elke nieuwe vraag beluistert. Deze medewerkers vormen samen het ankerteam van het CLB.

Leerlingen en ouders kunnen rechtstreeks of via de school contact opnemen met de ankermedewerker.

De school weet wie de ankermedewerker is en hoe die kan gecontacteerd worden. Via de website www.clbkompas.be kan u eveneens deze info vinden.

Als de school advies wenst rond een leerling of wil dat het CLB deze leerling begeleidt, dan bespreekt de school dit vooraf met deze leerling en/of de ouders.

Afhankelijk van de vraag

–        neemt de ankermedewerker dit zelf op en geeft advies of informatie

–        geeft de ankermedewerker de vraag door naar een medewerker van het  

         trajectteam van het CLB, die in overleg de interventies afspreekt

–        verwijst de ankermedewerker door naar externe hulpverleners.

B. In het trajectteam werken verschillende disciplines : artsen, maatschappelijk werkers, psychologen/pedagogen en verpleegkundigen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het opnemen van alle vragen die door het ankerteam worden doorgegeven. Zij zijn niet gebonden aan één  school.

Voor de begeleiding van leerplichtproblemen (veelvuldige afwezigheden) is instemming van de leerling of van de ouders niet vereist. School en CLB werken hierbij nauw samen.

C. In het medisch team verzorgen clb-artsen en paramedici de systematische contactmomenten.

Ze vaccineren en nemen vragen op rond besmettelijke ziekten.

Vanaf schooljaar 2019-2020 is er een verplicht contactmoment in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar, het vierde leerjaar, het zesde leerjaar en het derde jaar secundair. Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op maximale aanwezigheid van de ouders.

Na toestemming kan er gevaccineerd worden in het eerste leerjaar ( Difterie, Tetanus, Pertussis, Polio), het vijfde leerjaar van de lagere school (Mazelen, Bof, Rodehond), in het eerste jaar secundair (Baarmoederhalskanker) en het derde jaar secundair (Difterie, Tetanus, Pertussis). Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, doen we een leeftijdsgebonden aanbod. We zien  deze leerlingen op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

De systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor iedere leerplichtige leerling. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van het systematisch contactmoment  door een bepaalde clb-arts of verpleegkundige van het centrum. Dit verzet moet via een aangetekend schrijven (officieel formulier verkrijgbaar op het CLB)  worden ingediend bij de directeur van het CLB. Het contactmoment moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen worden uitgevoerd door een andere clb-arts of door een andere bevoegde arts. In dat laatste geval betalen de ouders zelf de dokterskosten.

School en ouders hebben de plicht om hun medewerking te verlenen aan de organisatie en de uitvoering van de systematische contactmomenten en de preventieve maatregelen in het kader van besmettelijke ziekten.

D. Het infoteam van het CLB organiseert  collectieve infomomenten voor leerlingen en ouders over de studiekeuzes die moeten gemaakt worden op de scharniermomenten tijdens de schoolloopbaan: de overgang van basis naar secundair onderwijs, de overgang van 1ste naar 2de graad secundair onderwijs en de overgang van secundair onderwijs naar hoger onderwijs of arbeidsmarkt.

E. Het ondersteunend team biedt een warm onthaal in het centrum en verzorgt de logistieke ondersteuning bij alle medewerkers.

Bij de start in een nieuwe school, worden leerlingen en ouders geïnformeerd over de werking van het CLB. Ook de school informeert ouders, leerlingen en eigen personeel over het CLB waarmee ze samenwerkt.

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een andere school.

Het CLB kan in de school besprekingen en overleg over leerlingen, leerlingenbegeleiding, zorgverbreding en andere acties of projecten bijwonen.

Het CLB en de school kunnen belangrijke informatie over leerlingen uitwisselen.

Behalve aan het schoolpersoneel, mogen het CLB en de CLB-medewerkers geen relevante gegevens uit het dossier aan derden bezorgen. Dit kan enkel op verzoek en/of mits toestemming van de leerling en/of de ouders.

Bij het doorgeven en het gebruik van deze gegevens wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het CLB heeft de plicht om het pedagogisch project van de school te respecteren.

Het CLB respecteert altijd de rechten van het kind.

CLB Het Kompas houdt volgende waarden hoog in het vaandel: deskundig, respectvol, betrouwbaar, kansenbevorderend en oplossingsgericht.

Het CLB-dossier

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, een dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de regels over het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling van het dossier en de procedure voor inzage in het dossier zijn door de regelgeving bepaald. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het CLB.

Als de leerling van school en daardoor ook van CLB verandert, zal het CLB-dossier 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het nieuwe CLB. De leerling of de ouders hoeven daar niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Indien de leerling of de ouders niet wensen dat het dossier wordt overgedragen, dan moet er binnen de 10 dagen na inschrijving schriftelijk verzet aangetekend worden bij het CLB van de vorige school.

De vaccinatiegegevens, de gegevens in het kader van de verplichte systematische contactmomenten en indien van toepassing: de begeleiding van leerplichtproblemen, het gemotiveerd verslag, het verslag dat toegang geeft tot een individueel curriculum  worden altijd aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Het CLB-dossier wordt bewaard tot ten minste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde medisch onderzoek. Daarna wordt het dossier vernietigd, maar niet vroeger dan het ogenblik waarop de leerling 25 jaar wordt. Voor leerlingen die hun schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs beëindigden, wordt het dossier vernietigd nadat ze 30 jaar zijn geworden.

 

Klachtenprocedure

Een klacht is een onmiskenbare en duidelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid m.b.t. handelingen of procedures, gesteld door medewerkers van CLB Het Kompas in de uitvoering van hun opdracht. Een klacht wordt bij voorkeur op een informele manier behandeld, in gesprek met de betrokken medewerker, teamleider of directie. Pas wanneer de informele behandeling geen bevredigend resultaat oplevert, kan de formele procedure worden gestart. Het document over deze procedure kan je terugvinden op de website of bij het onthaal van het CLB.

 

3.7 Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Vrij Onderwijs Kempen.

Adres: Oude Arendonksebaan 36, 2360 Oud-Turnhout.

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over de ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders :  Mieke Quirijnen (014/450737).

4. Schoolverzekering

4.1 Ongevallen in en rond de school

Uw kind is verzekerd tegen ongevallen die zich zouden voordoen in de school en op de veiligste weg van huis naar school en omgekeerd, binnen de nodige tijd voor en na de schooluren (lichamelijke schade).

Niet verzekerd is dus elke leerling die de school zonder toestemming of vroegtijdig  verlaat of buiten de schooluren (of zonder bewaking) aanwezig is op de speelplaats.

Formulieren zijn in de school verkrijgbaar.  Gelieve bij doktersbezoek het formulier te laten invullen. Dit formulier zo spoedig mogelijk op het bureel bezorgen a.u.b.  

(Zodat de aangifte kan gebeuren).

Indien een leerkracht met uw kind naar de dokter ging, gelieve dan de volgende klasdag de onkosten van deze raadpleging reeds terug te betalen aan de directie. 

 

Met het formulier “uitgavenstaat” en alle betaalde rekeningen gaat u naar uw ziekenfonds, vervolgens bezorgt u het formulier (waarop u uw rekeningnummer en handtekening noteert) aan het secretariaat.

De verzekering betaalt de binnen de polis genoteerde forfaitaire bedragen terug.

Stoffelijke schade is door de betrokkenen te regelen met hun familiale verzekering.

 

4.2 Ongevallen met de auto in opdracht van de school

Betreft vervoer waarvoor wij een beroep doen op ouders – grootouders – familie o.a. naar wandelbos “De Averegten” of naar het cultuurcentrum of naar een andere plaats om de kosten te drukken.

Dank dat je de goede werking van de school bevordert!

 

Hopelijk loopt alles ‘van een leien dakje’. Mocht er toch iets gebeuren, dan zit het op vlak van verzekeringen als volgt ineen:

 • Er gebeurt een ongeval en je bent niet aansprakelijk:
  De verzekering van de tegenpartij dient alle kosten te vergoeden.

 • Er gebeurt een ongeval en je bent zelf “in fout”:
  De schade aan het voertuig wordt vergoed via de verzekering “omnium opdrachten” die de school heeft afgesloten. Opgelet: hier is wel een franchise!

           Uw voertuig dient ingeschreven te staan als personenwagen en niet als bedrijfswagen.  Ouders die gebruik maken van een bedrijfswagen kijken best in hun autopolis na of zij het voertuig privé mogen gebruiken.

 

Elk kind dient gebruik te maken van de gordel.  Dus drie kinderen op de achterzetel

veronderstelt ook drie gordels achteraan.

Een kind dat vooraan zit moet natuurlijk ook de gordel dragen én bovendien op een kinderzitje of verhoogkussen zitten (kinderen tot 1m35).


4.3 Vrijwilligers

De school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers.  De nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers verplicht o.m. de scholen om aan de vrijwilligers te informeren over een aantal elementen.

Omdat elke ouder een schoolreglement ontvangt en voor akkoord ondertekent en dit reglement aan de vereisten van de wet beantwoordt, kiest de school ervoor deze informatie op deze wijze bekend te maken.  Zo is elke ouder op de hoogte.

Verplichte verzekering

De VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar, Markt 13, 2590 Berlaar heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid. 

5. Schoolverandering

Neem bij overweging van schoolverandering steeds contact op met de directeur van de school. Dan is men in de school ervan op de hoogte dat uw kind niet meer komt en kan uw kind uitgeschreven worden.

Voortaan dient er geen “formulier schoolverandering” meer te worden ingevuld. 

6. Herstel-en sanctioneringsbeleid in onze school

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen. 

 

Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel voorstellen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen. 

Een begeleidende maatregel kan zijn: 

 • Een gesprek met ………;   

 • Een time-out

 • Naar de time-out ruimte gaan. Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken; 

 • Een begeleidingsplan: hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd. 

 

Herstel 

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Een herstelgerichte maatregel kan zijn: 

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;

 • een bemiddelingsgesprek; 

 • no blame-methode bij een pestproblematiek;

 

Ordemaatregelen

 • een verwittiging in de agenda;

 • een strafwerk;

 • een specifieke opdracht;

 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Tuchtmaatregelen (zie onderwijsregelgeving)

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, worden in overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van je kind, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. 

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn :

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal 15 opeenvolgende schooldagen

 • een definitieve uitsluiting

Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

1   De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

2 De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

3    Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

4   Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

 

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de definitieve uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.

Het schoolbestuur kan de betrokken leerling weigeren als die het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten.

Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders. 

 

Beroepsprocedure tegen tuchtmaatregelen in onze school

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

 1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief (het verzoekschrift) tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

Dhr. Wim Van Asch

VZW christelijke scholen Briljant

Markt 13,  2590 Berlaar

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom de definitieve uitsluiting betwist wordt. Hierbij kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden.

 1. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. 

Voor de zitting kan je het tuchtdossier opnieuw inkijken.

 1. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dit betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. 

 1. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.

 1. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.

7. Getuigschrift basisonderwijs (zie ook onderwijsregelgeving)

Regelmatig zitten de directeur en/of zorgcoördinator , enkele personeelsleden (klastitularis – gymleerkracht – zorgjuf ) en het CLB samen om individuele leerlingen te bespreken. Zij vormen de klassenraad.

 

Uitreiking getuigschriften :

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het  getuigschrift basisonderwijs.

Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. 

De leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd bereikt, met inbegrip van de bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

Een leerling met een individueel aangepast curriculum kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als de leerling geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt deze ook een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd bereikt, met inbegrip van de bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat. 

 

Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. 

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte, en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

De klassenraad beslist na 20 juni op basis van onderstaande criteria of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. 

De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria:

 • De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;

 • De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;

 • De gegevens uit het LVS;

 • Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling.

 • ….

 

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.

De datum van uitreiking van het getuigschrift is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep. 

Beroepsprocedure:

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.Je vraagt dit gesprek schriftelijk aan en krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt.

 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. 

 3. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan de ouders mee. Dan zijn er twee mogelijkheden :

 • De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen;

 • De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn.    In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. De ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

      4.  Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van

           de klassenraad kunnen ouders beroep indienen bij de voorzitter van het

           schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief :

 

       Dhr. Van Asch Wim

       VZW christelijke scholen Briljant

       Markt 13,  2590 Berlaar

 

Wanneer de school open is, kunnen ouders het beroep bij het schoolbestuur op school      persoonlijk afgeven. De ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het beroep is gedateerd en ondertekend;

 • het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school    afgegeven (met bewijs van ontvangst).

Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

We verwachten ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

5. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken. 

6. De beroepscommissie zal steeds de ouders en hun kind uitnodigen voor een gesprek. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

7. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

 

De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. 

Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of 

het schoolbestuur verbonden zijn evenveel stemmen als de groep van mensen die dat niet 

zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een 

stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. 

De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift

basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.

Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepscommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

8. Organisatie van leerlingengroepen

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor uw kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind.

De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. 

Het is de school die beslist in welke leerlingengroep een leerling terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

9. Bijdrageregeling

9.1 Onderwijsgebonden kosten

9.1.1 kleuterschool

 • Intra-/ extra-muros-activiteiten (Pedagogisch-didactische uitstappen)

Inclusief sportdagen en schoolreis

2,5- en 3- jarigen max. € 45,00

4- jarigen max. € 45,00

5- jarigen en leerplichtige kleuters           max. € 45,00

 

9.1.2 Lagere school

Maximum € 90,00 :

 • Zwemmen: 

             Inkom zwembad Lier, per beurt                         € 2,50

(uitgezonderd leerlingen zesde leerjaar : gratis inkom)

Busvervoer per zwembeurt                                               € 4,50

 • Intra-/ extra-muros-activiteiten 

              (Pedagogisch-didactische uitstappen)

              Bv. sportdag lagere school : 6 à 10 euro

              Schoolreis : 20 euro

              Studiereis : 15 à 20 euro

              Cultureel centrum : 5 à 7 euro

              SVS-activiteiten : 3,50 euro

                          De ouderraad legt voor elk kind € 4,00 bij voor de schoolreis.

 • Meerdaagse extra-muros-activiteiten (maximum 445 euro) :

o.a. ganse lagere school op zeeklassen                 max. € 200

9.2 Persoonlijke leerlingenbijdragen

 • Jeugdtijdschriften
  Bij de instap van uw kind in de school en tijdens de eerste week van het schooljaar  krijgt uw kind een brief mee met de nodige informatie omtrent aanbod en prijzen. Er is geen verplichting tot aankoop.

 • Zwemkledij

 • Turnschoenen en donkerblauw turnbroekje (zie 3.3.1)

 • Vakantieboeken, vakantieblaadjes, nieuwjaarsbrieven, schoolfoto’s,

steunacties : volgens eigen keuze

 

Het schoolbestuur bepaalt jaarlijks of wanneer de noodzaak zich voordoet, in overleg met de schoolraad :

 • Het maximumbedrag van de leerlingbijdragen voor onderwijsgebonden kosten

 • De tarieven van de vaste uitgaven

 • De modaliteiten en de periodiciteit van betaling

Deze informatie wordt bekend gemaakt in de schoolbrochure bij de start van het schooljaar.

 

9.3 Betalingen

Betalingen gebeuren zoveel mogelijk via de LEERLINGENFACTURATIE.

De onkosten voor de jeugdtijdschriften Averbode (abonnement), de intra- / extra-muros-activiteiten, zwemmen (uitgezonderd 6de leerjaar), nieuwjaarsbrieven, sportdagen, vakantie- en oefenboeken Averbode, vakantieblaadjes, schoolreis, …. worden op deze rekening vermeld.  

De ouders betalen dan door middel van overschrijving.

 

In principe wordt vier keer per schooljaar een leerlingrekening opgemaakt :

 1. na de herfstvakantie

 2. na de kerstvakantie

 3. na de paasvakantie

 4. einde schooljaar

 

Mogen wij met nadruk vragen om volgende punten in acht te nemen :

– gelieve te betalen binnen de gestelde betalingstermijn ;

– voor elk kind een APARTE betaling (overschrijving) uit te voeren ;

– vermeld bij de mededeling de juiste gestructureerde mededeling ; elk

  kind heeft een eigen specifieke gestructureerde mededeling.

  (Dit laat toe de betalingen automatisch te verwerken).

Toch kan soms nog gevraagd worden gepast geld mee te brengen, bv. voor schoolfoto’s, steunacties (missiemaand, …), projecten met sponsoring, …

 

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.

 

Bij niet-betaling zal de school de nodige stappen ondernemen.

 

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. Daarnaast kunnen we vanaf 1 september 2019 wegens de invoering van een nieuw boekhoudkundig programma niet meer ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we beide ouders een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

 

De leerlingen hebben liefst geen zakgeld bij zich.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, nemen we op in de schoolrekening.

10. Privacy

Verwerken van persoonsgegevens

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig. 

 

De gegevens van je kind verwerken we met het softwareprogramma Informat. Voor onze boekhouding gebruiken we Count-E en voor het leerlingvolgsysteem en berichtgeving naar de ouders toe I-Omniwize. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. 

 

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien erop toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de leerkrachten, het zorgteam, administratie.

 

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacyrechten van je kind, kan je contact opnemen met de directie.

De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

 

Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden: 

-de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren.

-de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind.

 

Ouders kunnen –op verzoek- deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte. 

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag  aan de nieuwe school door te geven.

 

Publiceren van foto’s, beeld- of geluidsopnames

We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in de schoolkrant en dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. 

 

Bij het begin van de schoolloopbaan van je kind vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Jouw toestemming blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken. Gelieve dit te melden bij de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren. 

 

We wijzen erop dat deze regels ook voor je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

 

Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

Bewakingscamera’s

We gebruiken in onze school geen bewakingscamera’s.

11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie ook onderwijsregelgeving)

De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen met de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden gesteld.

 

Om de bijdragen van de ouders inzake niet-eindtermgebonden onderwijskosten te beperken, kan de school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden.

 

Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve activiteiten en na overleg in de schoolraad.

Ook de activiteiten georganiseerd door de ouderraad kunnen gesponsord worden, hier beslist de ouderraad over de aanvaarding van de ondersteuning.

 

De school zal in geval van dergelijke ondersteuning louter attenderen op het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie verricht onder de reële prijs door bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging.

 

De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien :

 • deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school.

 • deze mededelingen de objectiviteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

 • de sponsoring incidenteel blijft en in verhouding tot het totale schoolbudget van een beperkte orde blijft.

 • de door het schoolbestuur of de school verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten de sponsor niet vermelden en dus vrij zijn van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verkoop van producten of diensten van de sponsor bevorderen.

 • bij de facultatieve activiteit enkel meegedeeld wordt dat de betrokken activiteit een onder de prijs geleverde prestatie van een sponsor bevat die bij naam genoemd mag worden.

 • In de school geen politieke propaganda gevoerd wordt.

 

Bij vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur.

Sponsoring en reclame doen zich enkel occasioneel voor in onze school, maar niet op permanente basis.  Giften of gratis prestaties kunnen zolang deze de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

12. Welzijnsbeleid

12.1 Toedienen van medicatie op school

Richtlijnen vanuit CLB:

 • gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat medicatie op school moet worden toegediend.

 • indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat een attest door de behandelende arts wordt ingevuld (zie bijlagen).

 • de school/leerkracht  kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor de neveneffecten die bij de leerling optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.

 • bij twijfels of vragen kan het nodig zijn dat de CLB-arts contact opneemt met uw huisarts.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

 

12.2 Luizen

Luizen zijn en blijven een netelig probleem !  Vooral op plaatsen waar veel kinderen

samenkomen, is het besmettingsgevaar groot.

Het is echter belangrijk dat wij er samen iets aan doen !  Daarom vragen we het volgende :

 • onderzoek regelmatig het hoofdhaar van uw kind(eren)

 • pas bij besmetting de behandeling onmiddellijk en volledig toe

 • reinig elke keer de kammen en borstels als er luizen werden waargenomen

 • was alle kleren, linnen, …

 • verwittig de school, zodat wij de ouders van de klasgenootjes kunnen aanzetten tot verscherpte controle.

 

12.3 Rookverbod in onderwijsinstellingen

Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen.

Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

 

12.4 Veiligheid op school

De begeleiding van de rijen naar de klassen en naar de speelplaats gebeurt onder toezicht van de leerkracht.

Niemand verlaat de speelplaats zonder toestemming van de leerkracht met bewaking. Tijdens de speeltijden blijven geen leerlingen in de klaslokalen zonder toezicht.

Er is zitgelegenheid op de banken.  Ze dienen om op te zitten, niet om op te liggen of op te staan.

Elk schooljaar wordt een brandevacuatie-oefening  gehouden.

 

12.5 Drank – koek 

We geven de voorkeur aan een drinkbus, een koekendoos of fruitdoosje. We laten geen brikjes en andere verpakkingen meer toe in de school.

In de drinkbus mag water of iets anders. Geen frisdrank of sportdrank ! Liefst water, dat is het gezondste.

Het lunchpakket zit in een plastieken brooddoos, met de naam er duidelijk op.

 

Wij zijn een MOS-school en willen PMD-afval zoveel mogelijk vermijden, d.w.z. streven naar 0 % PMD-afval. Daarom geen drankjes in brik meegeven a.u.b. Een drinkbus kan wel of een plastic flesje dat achteraf terug mee naar huis kan.

Uitzondering voor de schoolreizen en eventueel een hele dag leeruitstap.

 

Kauwgom is in onze school niet toegelaten, ook geen chips en snoep. Beter is een droge koek of fruit.

 

12.6 Fruitdag op woensdag

Elke woensdag eten de kinderen tijdens de speeltijd uitsluitend fruit of groenten en dus geen koek.  

Mogen wij u vragen om solidair te zijn omtrent dit initiatief vanuit een MOS-groene school.

Waarom ?  Kinderen eten te weinig fruit en groenten maar verbruiken te veel snoep en frisdrank (n.a.v. een onderzoek dat de Universiteit van Gent uitvoerde). Kinderen (en volwassenen) hebben één à twee stukken fruit per dag nodig.

 

Hoe ?  Voor de kleuters en leerlingen 1ste en 2de leerjaar : vooraf geschild en gesneden (meegebracht in een plastieken doosje met naam erop).

            🡪 Ook als u uw kind op andere dagen fruit of groenten meegeeft.

 

12.7 Mos (milieu op school) 

Onze school is een groene school en besteedt onder de slogan “Wat je vermijdt, moet je niet kwijt” aandacht aan het milieu.  Wij waken erover dat afval juist wordt gesorteerd.

PMD (plastiek, metaal, drank) is bestemd voor de containers met de blauwe zakken.  Groen- en fruitafval gaat in de compostbak.  Papier wordt verzameld in de daartoe bestemde dozen (recyclage).

Ander afval hoort thuis in de vuilnisbak.  Werp niets op de grond.

 

We willen ook zuinig omspringen met papier.  

Daarom bezorgen we : 

 • Alle info via mail, indien dit voor u kan .

 • Brieven die moeten ingevuld worden en die hetzelfde zijn voor de hele school worden alleen aan de “gezinsoudste” meegegeven.  Zo vermijden we dat sommige gezinnen twee, drie, … dezelfde exemplaren ontvangen.  Dit is eveneens een besparing van fotokopieën. 

 

Vanaf 1 september 2017 sturen wij onze info door via mail. Dit via ons administratief programma.

Naar het nieuwe schooljaar toe hebt U ook weer een mail gekregen om in te tekenen op onze webmail. Hierdoor krijgt U een bericht in je mailbox dat er foto’s, een kalender, … op de website zijn geplaatst. U dient even de klassen van je kinderen aan te passen.

Als U niet beschikt over internet kan U de briefwisseling nog op papier ontvangen. Gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat.

 

Op de speelplaats zijn er allerlei materialen en toestellen beschikbaar om te spelen.  Het losse materiaal wordt na elke speeltijd terug naar de daartoe bestemde plaats gebracht.

We houden onze klas ordelijk en netjes: een frisse, gezellige leefruimte.

13. Schooltoeslag (i.p.v. schooltoelage)

Ouders kunnen een school- of studietoeslag van de Vlaamse overheid bekomen.

Heel wat mensen hebben hier recht op. Misschien ook u !

-> vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt de schooltoeslag automatisch toegekend. Je dient geen aanvraagformulier meer in te vullen en op te sturen!

14. Inschrijven van leerlingen (zie ook onderwijsregelgeving)

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. 

Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. Dan organiseert de school een overleg met de klassenraad, ouders en CLB. Op basis van dit overleg en nadat een verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan. 

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind. 

Inschrijvingsperioden:

 • Inschrijvingen voor broers en zussen (voorrangsregeling) worden georganiseerd vanaf de eerste schooldag van maart.

 • De reguliere inschrijvingen worden georganiseerd vanaf de eerste schooldag na de paasvakantie.

Inschrijvingen kunnen gebeuren alle schooldagen tijdens het lopende schooljaar en tijdens de grote vakantie na afspraak met de directie .

Capaciteit

Een schoolbestuur kan elke bijkomende inschrijving weigeren wanneer omwille van materiële omstandigheden de bijkomende inschrijving voor gevolg heeft dat de vooropgestelde maximumcapaciteit overschreden is.  In onze school geldt voor het schooljaar 2020 – 2021 een maximumcapaciteit van 40 kinderen in de kleuterschool en 40 leerlingen in de lagere school.

Indien de maximumcapaciteit behaald is, kan de school leerlingen weigeren. De school kan de maximumcapaciteit overschrijden, maar is hiertoe niet verplicht.

Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking had.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Zie ook infobrochure onderwijsregelgeving.

Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de noden van het kind. de taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

15 Afwezighden

Zie ook infobrochure onderwijsregelgeving.

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 290 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 290 halve dagen aanwezigheid.

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter– en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde.

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt. Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen.

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden een aantal gewettigde afwezigheden (zie deel onderwijsregelgeving).

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.

Onze school hanteert hiervoor de voorgedrukte briefjes achteraan in de schoolagenda.

Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

U verwittigt de school zo vlug mogelijk en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school de ouders en het CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Als ouder word je uitgenodigd voor een gesprek.

16. Ouderlijk gezag

Zorg en aandacht voor het kind

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook aan kinderen wiens ouders een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. 

Co-schoolschap
Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving weigeren als de ouders hun kind afwisselend in verschillende scholen willen in-en uitschrijven.

17. Adresverandering

Bij adreswijziging of wijziging telefoonnummer altijd de school verwittigen a.u.b.

18. Leefregels

18.1 Klaslokaal en speelplaats

Toegang tot het klaslokaal :  enkel onder de lesuren en eventueel onder de middag mits toestemming van de leerkracht.

Tijdens de speeltijd zijn alle leerlingen buiten en wordt er niet naar binnen gegaan zonder toestemming van de leerkracht die bewaking heeft op de  speelplaats.

 

18.2 GSM

Het is in onze school wenselijk dat de kinderen geen GSM bij zich hebben.

Sommige ouders willen hun zoon of dochter toch zo’n toestel meegeven om veiligheidsredenen: op weg naar school of thuis kan je altijd iemand verwittigen, als je wat overkomt.

De GSM mag echter in geen geval op school gebruikt worden, noch om een boodschap te versturen noch om er één te ontvangen.  Inbreuken hierop worden gesanctioneerd.  Van deze regel kan enkel afgeweken worden in noodsituaties en met de uitdrukkelijke toestemming van de directie.

Vergeet ook niet dat een GSM een waardevol toestel is dat makkelijk kan ontvreemd worden.

De school neemt geen enkele verantwoordelijkheid bij schade, diefstal of verlies van een GSM.

 

18.3 Boeken en schriften en andere materialen   

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. 

Zowel  ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal.

Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

 

18.4 Kledij en uiterlijk

Kleding, schoeisel en haartooi zijn eenvoudig, stijlvol en hygiënisch.  Dit betekent geen vakantiekledij, dus bijvoorbeeld geen spaghettibandjes, geen blote ruggen en buiken en geen piercings.

 

18.5 Omgangsvormen : houding en gedrag -in en buiten de school

De leerlingen gedragen zich beleefd, vriendelijk en correct tegenover de directie, leerkrachten, alle personeel en tegenover elkaar.

 • Een verzorgde taal – Algemeen Nederlands – behoort tot de goede omgangsvormen.

 • Bij het eerste belsignaal gaat ieder in stilte naar de plaats waar de klas in de rij  staat.
  Bij het tweede belsignaal zwijgt iedereen.

 • Stilte brengt rust en stemt tot ijver en werklust.  Stilte in de rij, in de gang, op de trap.

 • In de refter heeft ieder zijn vaste plaats.  We eten beleefd en in stilte.  

 

18.6 Persoonlijk materiaal

Gelieve boekentas, kledingstukken (jas, sjaal, muts, handschoenen), turngerief en brooddozen duidelijk te kenmerken met de naam.

Gevonden voorwerpen kunnen steeds in de school worden opgehaald.

Eind juni wordt wel alles opgeruimd en doorgegeven aan een organisatie voor een goed doel.

19. Klachtenregeling

Wanneer ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen zij contact opnemen met de directie of de voorzitter van het schoolbestuur.

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:


Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen  

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

 • de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

 • de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

 • de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan. 

 • de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:

 • klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);

 • klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

 • klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;

 • klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.