Opvoedingsproject

 

Opvoedingsproject

1. Visie

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

1.1 Opvoedingsproject Zusters van Berlaar “Hart van God op aarde zijn “

Onze school sluit aan bij het opvoedingsproject van de Zusters van Berlaar ‘Hart van God op aarde zijn’. Een totaal vernieuwde versie ervan wordt algemeen bekend gemaakt in het voorjaar van 2021.

Alle leerkrachten, leden van de schoolraad en belangstellende ouders kunnen een exemplaar verkrijgen via de directie en de tekst wordt ook gepubliceerd op de website www.zusters-berlaar.be.

 Het project legt accenten op:

 • zelfstandigheid in leren en leven bij kinderen en jongeren bevorderen
 • kinderen alle kansen geven en bemoedigen ;
 • de christelijke boodschap vertalen in het leven van vandaag.

In het schooleigen opvoedingsproject worden deze uitgangspunten verder geëxpliciteerd en ook jaarlijks geactualiseerd in het schoolwerkplan.

1.2 Het schooleigen opvoedingsproject

Dit is het kerndocument voor onze school: het verwoordt vanuit welke inspiratie en bewogenheid wij uw kind willen opvoeden en onderwijzen. Wij vragen u dit project te onderschrijven: dit is erg belangrijk.

 • Op de eerste plaats gaan we er van uit dat elk kind, zonder onderscheid van ras of stand, zich thuis voelt in onze school en zich in elke klas goed voelt. Dit willen we nastreven door het creëren van een hartelijke sfeer, waarin naar eigen vermogen kan gewerkt worden, met eigen aanleg en kwaliteiten. Aldus bouwen we aan een positief zelfbeeld bij de kinderen. Wij zijn ons ervan bewust: ieder kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Als het kind aanvaardt wat het wel en niet kan, zal het zich goed voelen en dan wordt er meer levensvreugde en zelfvertrouwen ontwikkeld. Onze school beoogt het welzijn van elke leerling(e) apart.
 • Op de tweede plaats willen we dat er in onze school hard gewerkt en gestudeerd wordt. Om aan iedereen de kansen te bieden zich optimaal te ontwikkelen, niet alleen op verstandelijk gebied maar ook op alle andere aspecten van het mens-zijn, willen we een ruim ontwikkelings- en studieaanbod organiseren. Wij willen elk kind initiëren in een gevarieerd aanbod van waarden, leerinhouden, attitudes en vaardigheden, verspreid over verschillende opvoedingsdomeinen: levensbeschouwing en godsdienst, leren omgaan met ICT- apparatuur, taal en expressie, wetenschap, milieuzorg en techniek, sport en spel, kunst en cultuur.  Bij ons pedagogisch-didactisch optreden hebben we bijzondere aandacht voor het ontwikkelings- en leerbedreigde kind en staan we open om GON-leerlingen te integreren in onze schoolwerking (GON = geïntegreerd onderwijs). Differentiatie en individualisatie zullen voortdurend aan bod komen, via een uitgebreid zorgbeleid en het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK).
  Als schoolteam willen we openstaan voor onderwijsvernieuwing en ons bijscholen in de mate van het mogelijke. Regelmatig zullen we terugblikken op onze schoolwerking, conclusies trekken en bijsturen, waar nodig blijkt. Goede relaties tussen de collega’s onderling beschouwen we als een noodzakelijke voorwaarde tot vruchtbaar opvoedingswerk.
  Kinderen kunnen zich maar ten volle ontplooien in een milieu dat hun veiligheid en warme geborgenheid biedt. Daarom betrachten we een goed onthaal, een open en gezonde sfeer, een waarderende, bevestigende houding en goede onderlinge contacten. Onze bijzondere aandacht en zorg gaan hierbij ook naar de kansarmen. We zorgen voor een opvoedingsklimaat dat kinderen motiveert om graag iets nieuw te leren; dat hen nieuwsgierig maakt naar nieuwe uitdagingen; dat hen leert omgaan met zowel minder prettige als prettige ervaringen. De sfeer in onze school moet er een zijn van:
  begrip, respect en verdraagzaamheid, van geduld, hartelijkheid, vertrouwen en oprechte naastenliefde want OPVOEDEN IS LIEFHEBBEN !! 
 • Op de derde plaats willen we streven naar een opbouwende relatie met de ouders, door hen te informeren op oudercontacten over o.a. het werk in de klas en over afspraken die daar worden gemaakt met de leerlingen voor de goede werking van het hele systeem. In onze school moeten de onderlinge relaties met het schoolbestuur, de directeur, de inspectie e.a. gebouwd zijn op eerbied voor elkaars arbeid en inspanningen. Alle andere participanten van onze school willen we benaderen met vertrouwen en hen uitnodigen om op loyale wijze mee te werken aan het verwezenlijken  van ons opvoedingsproject, ten gunste van onze opgroeiende kinderen.
 • Tenslotte, maar niet het minst, willen we een katholieke basisschool zijn die de evangelische waarden aanbiedt, voorleeft, beleeft en uitstraalt. Dit realiseren we door het organiseren van degelijk godsdienstonderricht en door als opvoeder van ons eigen christen-zijn te getuigen door o.a. verzorgde gebedsmomenten in de klas, liturgische kindervieringen, momenten van stilte en bezinning en door onze eigen sociale bewogenheid en wereldwijde solidariteit.
  Als katholieke school betrachten we een geïntegreerd levensecht godsdienstonderricht dat heel het schoolgebeuren doordesemt. De inspirerende kracht van de godsdienstlessen moet gedurende de hele dag doorwerken. Christelijke waarden als: belangeloze liefde, geweldloosheid, vergeving, bemoediging, medeleven, willen we in de aandacht brengen in het dagelijkse klasgebeuren. Kortom, we hechten veel belang aan vorming vanuit een gelovige grondhouding en christelijke levensvisie. Zo kunnen we als schoolgemeenschap onze verbondenheid met de Heer en de kerkgemeenschap tot uiting brengen.

 

Reacties zijn gesloten.